Sorry...many features on these pages are best viewed with javascript enabled.

For best results, please turn on Javascript

Arti :: Jane Brown Arti
x
 

 1. Boojaa-way
     naar+ jallat+ ni— ay kar+ kud+ rat nay far+maa too;

     Chhay laa-gee

 

 2. Aa—sh+ bhakto naay— kay ba—kshay noor ay ee-maa too.

 

3. Ay-aa Moor—shad Meher— Baba— charan+ par tujnaa dhar+lay sar

     Khudaa— naa— 

 

4. Za-at+ thi waa–kef— tha—ee be—tho Meher+baa too 

 

5. Too chhay Maa—lik ha-ki—kat+ no—- too aa-shek bi nay a-aref bi.

    Too chhay dari –

 

 6. Yaa—ay wah-e-dat+ Maa—ray+fat+ no— ho—ee toofan too

 

  7. Ha-mo—rah rav nay a-iy Saa-lek— bakahsh jay gnyaan E—zad+ noo.
    Kay too Para…
.

 

8. …mat+ma gnyaa—ni— chay nay moork htar ay+ Ir+faan too. 

 

9. Khu-daa nah prem+ no pyaalo— pilaavi must+ ham+ nay kar
    Chay tuj+ par+ 

 

10. Ja—an sad+kay saa—-kiyaa—- pee-day payamaa too. 

 

 11. Ha-maa-ri naav+ bhar+ dari-ay— tar-aa-way tow ha-may tar-i-ye

         Hamaraa--

 

12. naa-khu-daa— aiy Me—her— Ba—ba chhay ne-ghe-bhaa too
      Hamaraa—
      naa-khu-daa— aiy Me—her— Ba—ba chhay ne-ghe-bhaa too

       Boojaa-way 

 

 13. naar+ jallat+ ni— ay kar+ kudrat nay far+maa too;
        Chhay laa-gee
       Aa—sh+ bhakto naay— kay ba—kshay noor ay ee-maa too.

 
X
powered by Abstract5
Log In